Модул 1: Откриване на възможности

Резултати от обучението:

 • Да разбирате и да можете да стимулирате въображението си чрез използване на специфични техники.
 • Да разбирате как да тренирате креативността си!
 • Да усвоите различни инструменти и методи за дефиниране на проблемите, генериране на идеи, и създаване на добавена стойност за специфичните нужди на хората, обществото, и околната среда - на местно и глобално ниво.
 • Да разбирате важността на работата в мрежа, да създавате и поддържате професионални контакти.

Модул 2: Оценяване на идеите

Резултати от обучението:

 • Да се познават съвременните концепции за оценка и прогнозиране на стойността на идеите от гледна точка на различни перспективи, като социална, културна, икономическа и др.
 • Прилагане на различни методи и техники за оценка на идеите.
 • Да разбирате ролята на оценителя и да можете да преодолявате капаните и трудностите в процеса на оценка на идеите.
 • Преосмисляне на важността и умението да използвате собствената си креативност, личните и професионални ценности за новите идеи, към които човек би се насочил.

Модул 3: Самоосъзнатост и самоефективност

Резултати от обучението:

 • Да разбирате значението на самоосъзнатостта и самоефективността и защо е важно да ги развивате в личния и в професионалния си живот.
 • Да се научите как да развивате увереност и уменията необходими за справяне във времена на несигурност и да не се поддавате на страха от непознатото.
 • Да рефлектирате върху краткосрочни и дългосрочни си нужди и да работите за тяхното постигане чрез използването на ефективни умения за постигане на цели.
 • Да се запознаете с практиките и инструментите, които могат да ви помогнат да развиете себе си, за да станете по-осъзнати и ефективни в работното си ежедневие.

Модул 4: Мобилизиране на ресурси за предприемачи

Резултати от обучението:

 • Дефиниране на понятията ""ресурси"" и ""мобилизиране на ресурсите"" и как те са свързани с предприемачеството.
 • Да се разбере значението на мобилизирането на ресурси за поддържане на устойчивост.
 • Да можете да разработите План за действие за мобилизиране на ресурсите.
 • Да разберете как предприемачите могат да начертаят стратегии за мобилизиране на ресурсите, от които се нуждаят и евентуално как могат да генерират добри ценности за околната среда."

Модул 5: Финансова грамотност за начинаещи

Резултати от обучението:

 • Да разбирате значението на финансовата грамотност и как тя може да окаже въздействие в ежедневието ви.
 • Да разберете как функционират финансовите институции и какви услуги предлагат.
 • Да разпознавате 5-те различни компонента на финансовата грамотност.
 • Да разработите стратегия за дефиниране на финансови цели, които да ви помогнат да управлявате по-добре финансите си.
 • Да осъзнаете значението на това да бъдат финансово грамотни.

Модул 6: Планиране и управление

Резултати от обучението:

 • Да научите какви са ключовите елементи на добрия мениджмънт (инструменти, техники).
 • Да разберете как да създадете ефективен план за действие за вашия бизнес.
 • Да научите как да идентифицирате и разрешите всички ключови аспекти на вашия бизнес.
 • Да подобрите знанията и уменията за планиране и изпълнение.

Модул 7: Справяне с несигурността, неяснотата и риска

Резултати от обучението:

 • Да разбирате какво означава да живеете в несигурни времена, защо е важно да го осъзнавате и как най-добре да се справяте с несигурността в професионалния си живот.
 • Да развиете уменията си за вземане на решения, решаване на проблеми и планиране, за да се справите с периодите на криза и ги планирате по подходящ начин.
 • Да придобиете практически знания за овладяване на несигурността и адаптиране към променящата се среда с най-добрите налични инструменти и техники от интернет.
 • Да се помогне на професионалистите да развият увереност, която да ги предпази от това да се поддадат на страха от провал и да работят върху себе си така, че да се справят с несигурността с помощта на гъвкави решения.

Модул 8: Оценяване на данни и информация

Резултати от обучението:

 • Да идентифицирате какво означава грамотност при боравене с данни.
 • Да придобиете базово разбиране за нивата и характеристиките на грамостността за боравене с данни.
 • Да очертаете основите на анализа на данни и ролята му в бизнеса.
 • Да можете да обясните процеса и уменията, свързани с използването на анализ на данни в бизнеса.

Модул 9: Дигитален маркетинг

Резултати от обучението:

 • Да разбирате значимостта на дигиталните умения и инструменти за професионалистите в CCS за популяризиране на тяхната работа.
 • Да се възползвате от дигиталните възможности за придобиване на знания за прилагане на технически умения при създаване и форматиране на дигитално медийно съдържание.
 • Да научите за критичните елементи в стратегията за дигитален маркетинг и как те оказват влияние на корпоративните цели. Да научите как да си поставяте цели, как да се отчитате ефективно и как да проследявате KPIs (ключови показатели за ефективност).
 • Да разбирате комуникационните нужди на аудиторията и как те взаимодействат с вашия бранд.

Модул 10: Сътрудничество чрез дигитални технологии

Резултати от обучението:

 • Да разбирате какво е сътрудничество чрез дигитални инструменти и технологии и защо/как може да бъде полезно.
 • Да се запознаете със съществуващите дигитални инструменти и технологии, които могат да се използват в процесите на сътрудничество.
 • Да изберете най-подходящите дигитални инструменти и технологии за процесите на сътрудничество, в зависимост от контекста и нуждите на заинтересованите страни.
 • Да използвате подходящи дигитални инструменти по ефективен начин, за да улесните сътрудничеството в трудни ситуации.

Модул 11: Управляване на дигиталната идентичност

Резултати от обучението:

 • Да можете да определите какво е дигитална идентичност, от какво се състои и различните ѝ характеристики.
 • Да разбирате как функционира проследяването в интернет на база на дигиталните идентичности.
 • Да можете да очертаете отличителните страни на дигиталната идентичност (сигурност и репутация) и да поемете отговорност за действията в мрежата.
 • Да разпознавата правата си съгласно GDPR политиката и да можете да действате в съответствие с тези права (право на достъп, право на коригиране, право да бъдеш забравен).

Модул 12: Създаване на дигитално съдържание

Резултати от обучението:

 • Да имате разбиране за това какво е дигитално съдържание и различните форми, които дигиталното съдържание може да приеме.
 • Да разпознавате значението и ползите от създаването на дигитално съдържание, особено за фирми, организации и лица в културните и творческите индустрии.
 • Да придобиете знания за дигиталната достъпност и да можете да създавате дигитално съдържание, което е достъпно за хора, независимо от техните способности.
 • Да разпознавате стойността от използването на технологии за изкуствен интелект за подпомагане на създаването на дигитално съдържание.

Модул 13: Авторско право и лицензи

Резултати от обучението:

 • Да разбирате как да правите разлика между авторско право, отворени лицензи и обществено достояние.
 • Да научите как да избирате и използвате лицензи Creative Commons(cc).
 • Да научите как повторно да използвате съдържание, пуснато под различни видове отворени лицензи.
 • Да идентифицирате отворени лицензи, които отговарят на вашето собствено съдържание.

Модул 14: Защита на личните данни и поверителност - GDPR

Резултати от обучението:

 • Да разбирате GDPR и ключовите понятия свързани с политиката; развитие на политиката за защита на данните; дефиниция на обработката на лични данни; за кого се прилага GDPR.
 • Да научите принципите за защита на данните. Осемте златни правила за обработка на данни, сигурност и прозрачност.
 • Да се определят отговорностите на участващите страни. Нова логика на отчетност - споделяне на отговорностите - специфични отговорности на подизпълнителите - санкции и обжалвания.
 • Да научите как да организирате инструментите проследяващи дали се спазва GDPR, с които борави служителят по защита на данните.