Ενότητα 1: Εντοπισμός ευκαιριών

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να κατανοήσετε και να είστε σε θέση να ενισχύσετε τη φαντασία σας χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνικές.
 • Να κατανοήσετε πώς μπορείτε να εξασκήσετε τη δημιουργικότητά σας!
 • Να μάθετε να χρησιμοποιείτε διάφορα εργαλεία και μεθόδους για τον εντοπισμό προβλημάτων, την ανάπτυξη ιδεών και τη οικοδόμηση αξίας, ανταποκρινόμενοι σε συγκεκριμένες ανάγκες των ανθρώπων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο.
 • Να κατανοήσετε τη σημασία της δικτύωσης, να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε επαγγελματικές επαφές.

Ενότητα 2: Αξιολόγηση ιδεών

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να κατανοήσετε τις σύγχρονες έννοιες της αξιολόγησης και της πρόβλεψης της αξίας που θα μπορούσαν να έχουν διάφορες ιδέες από διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως η κοινωνική, η πολιτιστική, η οικονομική κ.λπ.
 • Να εφαρμόζετε διάφορες μεθόδους και τεχνικές για την αξιολόγηση ιδεών.
 • Να κατανοήσετε τον ρόλο του αξιολογητή και να είστε σε θέση να αντιμετωπίζετε τις παγίδες και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην διαδικασία της αξιολόγησης ιδεών.
 • Να επανεκτιμείτε τη σημασία των ιδεών και να είστε σε θέση να εφαρμόσετε τη δημιουργικότητά σας αλλά και τις προσωπικές και επαγγελματικές σας αξίες στις νέες ιδέες που επιχειρείτε να υλοποιήσετε.

Ενότητα 3: Αυτογνωσία & αυτοαποτελεσματικότητα

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να κατανοήσετε την έννοια της αυτογνωσίας και της αυτοαποτελεσματικότητας, καθώς και γιατί είναι σημαντικό να τις αναπτύξετε στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή.
 • Να μάθετε πώς να αναπτύσσετε την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να είστε ανθεκτικοί σε περιόδους αβεβαιότητας και να μην υποκύπτετε στο φόβο του αγνώστου.
 • Να προβληματιστείτε σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες σας και πώς να εργάζεστε προς την επίτευξή τους εφαρμόζοντας στοχευμένες προσπάθειες επίτευξης στόχων.
 • Να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές και τα εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τον εαυτό σας ώστε να γίνετε πιο συνειδητοποιημένοι και αποτελεσματικοί στην καθημερινή σας εργασιακή ζωή.

Ενότητα 4: Αξιοποίηση Πόρων για Επιχειρηματίες

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να ορίσετε τους πόρους σας και πώς θα γίνει η αξιοποίηση των πόρων αυτών, και πώς η αυτό συνδέεται με την επιχειρηματικότητα.
 • Να κατανοήσετε τη σημασία της αξιοποίησης των πόρων για τη διατήρηση της βιωσιμότητας.
 • Να είστε σε θέση να αναπτύξετε ένα σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση πόρων.
 • Να μάθετε πώς οι επιχειρηματίες μπορούν να χαρτογραφήσουν τις στρατηγικές για να κινητοποιήσουν τους πόρους που χρειάζονται, και τελικά να αποφέρουν οφέλη προς το περιβάλλον.

Ενότητα 5: Οικονομικός Αλφαβητισμός για Αρχάριους

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να κατανοήσετε την σημασία του οικονομικού αλφαβητισμού και πώς επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή.
 • Να ενημερωθείτε για τον τρόπο λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
 • Να αναγνωρίζετε τα 5 διαφορετικά συστατικά μέρη του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.
 • Να αναπτύξετε μια στρατηγική για τον καθορισμό οικονομικών στόχων για τη βελτίωσή σας όσον αφορά την επίτευξη μίας καλύτερης οικονομικής διαχείρισης.
 • Να ενημερωθείτε για τη σημασία του να είναι κανείς μορφωμένος όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά.

Ενότητα 6: Σχεδιασμός και Διαχείριση

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να γνωρίσετε τα βασικά στοιχεία της καλής διαχείρισης (εργαλεία, τεχνικές).
 • Να μάθετε πώς να δημιουργήσετε ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για την επιχείρησή σας.
 • Να μάθετε πώς να εντοπίζετε και να επιλύετε όλες τις βασικές παραμέτρους της επιχείρησής σας.
 • Να ενισχύσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας σχετικά με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων.

Ενότητα 7: Αντιμετωπίζοντας την αβεβαιότητα, την ασάφειας και τους κινδύνους

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να κατανοήσετε τι σημαίνει να ζείτε σε αβέβαιους καιρούς, γιατί είναι σημαντικό να έχετε επίγνωση αυτού, και πώς θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση αυτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην επαγγελματική σας ζωή.
 • Να αναπτύξετε τις απαιτούμενες δεξιότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων ώστε να αντεπεξέλθετε σε περιόδους κρίσης και να προγραμματιστείτε αναλόγως.
 • Να αποκτήσετε πρακτικές γνώσεις για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα με τα καλύτερα διαθέσιμα εργαλεία και τεχνικές τα οποία μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά.
 • Να βοηθήσετε τους επαγγελματίες να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση, η οποία θα αποτρέψει την υποχώρησή τους υπό τον φόβο της αποτυχίας, και θα τους βοηθήσει να εξελιχθούν ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες αβεβαιότητας μέσω ευέλικτων λύσεων.

Ενότητα 8: Αξιολόγηση δεδομένων και πληροφοριών

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να προσδιορίσει τον ορισμό του αλφαβητισμού όσον αφορά τα δεδομένα.
 • Να ποροσφέρει μια βασική κατανόηση των επιπέδων και των χαρακτηριστικών του αλφαβητισμού δεδομένων.
 • Να σκιαγραφήσει τα βασικά στοιχεία της ανάλυσης δεδομένων και το ρόλο της στις επιχειρήσεις.
 • Να εξηγήσει τη διαδικασία και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη χρήση της ανάλυσης δεδομένων σε μια επιχείρηση.

Ενότητα 9: Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να κατανοήσετε τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων και εργαλείων για τους επαγγελματίες των Κλάδων του Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας (ΚΠΔ) για την προώθηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Να αξιοποιήσετε τις ψηφιακές ευκαιρίες για να αποκτήσετε τις απαιτούμενες γνώσεις για την εφαρμογή τεχνικών δεξιοτήτων στη δημιουργία και μορφοποίηση περιεχομένου για ψηφιακά μέσα.
 • Να γνωρίσετε τα καίρια στοιχεία μιας στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ και πώς αυτά επηρεάζουν τους εταιρικούς στόχους. Να μάθετε πώς να θέτετε στόχους, να υποβάλλετε αποτελεσματικά εκθέσεις και να παρακολουθείτε τους ΚΠΔ.
 • Να κατανοήσετε τις επικοινωνιακές ανάγκες του κοινού και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με την εμπορική σας επωνυμία.

Ενότητα 10: Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να κατανοήσετε τι σημαίνει η συνεργασία μέσω ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών και γιατί/πώς μπορεί να είναι χρήσιμη.
 • Να μάθετε για τα υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες για διαδικασίες συνεργατικής εργασίας.
 • Να επιλέγετε τα καταλληλότερα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες για συνεργατικές διαδικασίες ανάλογα με το πλαίσιο και τις ανάγκες των εμπλεκομένων.
 • Να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία με αποτελεσματικό τρόπο για να διευκολύνετε τις συνεργασίες σε σύνθετα πλαίσια.

Ενότητα 11: Διαχείριση Ψηφιακής Ταυτότητας

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να ορίσει τι είναι η ψηφιακή ταυτότητα, από τι αποτελείται και τα διάφορα χαρακτηριστικά της.
 • Να είστε σε θέση να κατανοήσετε την παρακολούθηση της διαδικτυακής δραστηριότητας μέσω των ψηφιακών ταυτοτήτων.
 • Να σκιαγραφήσετε τις διαστάσεις της ψηφιακής ταυτότητας (ασφάλεια και φήμη) και να αναλαμβάνετε την ευθύνη για τις πράξεις σας στο διαδίκτυο.
 • Να αναγνωρίζετε τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί του ΓΚΠΔ, και να είστε σε θέση να ενεργείτε βάσει αυτών των δικαιωμάτων (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής).

Ενότητα 12: Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να κατανοήσετε τι είναι το ψηφιακό περιεχόμενο και τις διαφορετικές μορφές που αυτό μπορεί να λάβει.
 • Να αναγνωρίσετε τη σημασία και τα οφέλη της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, ειδικά όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα άτομα που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.
 • Να αποκτήσετε γνώσεις σχετικά με την ψηφιακή προσβασιμότητα και να είστε σε θέση να δημιουργήσετε ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο να είναι προσβάσιμο σε όλους, ανεξαρτήτως ικανοτήτων.
 • Να αναγνωρίσετε την αξία της χρήσης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξή σας στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου.

Ενότητα 13: Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να κατανοήσετε πώς να διακρίνετε μεταξύ των Πνευματικών Δικαιωμάτων, των Ανοικτών Αδειών Εκμετάλλευσης και του Δημόσιου Τομέα.
 • Να μάθετε πώς να επιλέγετε και να χρησιμοποιείτε άδειες Creative Commons.
 • Να μάθετε πώς να επαναχρησιμοποιείτε περιεχόμενο που κυκλοφορεί υπό διάφορα είδη ανοικτών αδειών εκμετάλλευσης.
 • Να προσδιορίσετε τις Ανοικτές Άδειες Εκμετάλλευσης που ταιριάζουν στο περιεχόμενό σας.

Ενότητα 14: Προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής - ΓΚΠΔ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να κατανοήσετε τον ΓΚΠΔ και τις βασικές του πρόνοιες - Εξέλιξη της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων - Ορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Σε ποιους απευθύνεται ο ΓΚΠΔ.
 • Να μάθετε τις αρχές της προστασίας των δεδομένων. Οι οκτώ χρυσοί κανόνες για την επεξεργασία των δεδομένων, για τα ίδια τα δεδομένα, την ασφάλειά τους και τη διαφάνεια.
 • Να προσδιορίσετε τις ευθύνες των σχετικών φορέων. Νέα φιλοσοφία λογοδοσίας - καταμερισμός ευθυνών - Ειδικές ευθύνες εξωτερικών συνεργατών - Κυρώσεις και προσφυγές.
 • Να μάθετε πώς να εγκαταστήσετε ένα Σύστημα Προστασίας Δεδομένων και πώς να χρησιμοποιήσετε εργαλεία συμμόρφωσης.

Βρείτε μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ακολουθήστε μας στο Instagram Ακολουθήστε την σελίδα μας στο Facebook